ชื่อ - นามสกุล :ดร.ประครอง เปลี่ยนเอก
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูเชียวชาญ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :