ชื่อ - นามสกุล :นางศศินันท์ ไชยพิมพ์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :