ชื่อ - นามสกุล :นางพรทิพย์ พลไชย
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :