ชื่อ - นามสกุล :นางสาวขวัญตา พิษสุวรรณ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :