[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 56 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สื่อการสอนครู


     

@ นำเสนอผลการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓       

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
ดร.นันทนา ลีลาชัย
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอนรายวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวภาวิณี เพ็งธรรม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ อุ่นบุญเรือง
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นางกาญจนา คิง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชานาฏศิลป์
Click ดูประวัติ
นายประไทย ศุภวิทยาเจริญกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นายเจนเชิง สารจิต
ครู วิทยฐานะครูเชียวชาญ
สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นางรัติกร สุทธิชัยตระกูล
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
สิบเอกสว่าง มาตราช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นายพรสวรรค์ วงศ์กาฬสินธุ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
Click ดูประวัติ
นายภิรเดช แก้วมงคล
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอนรายวิชาดนตรีไทย-สากล
Click ดูประวัติ
นางสาวนิศาชล วุฒิสาร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นายนฤชิต ไชยพิมพ์
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอนรายวิชางานช่าง
Click ดูประวัติ
นายมนต์ตรี ลามคำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาแนะแนว
Click ดูประวัติ
นางรัตนาภรณ์ สิงหันต์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นายดำรงค์ นักทำเกวียน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ
Click ดูประวัติ
นายชาญณรงค์ ศรีวิไล
ครู วิทยฐานะครู
สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวฐิตินันท์ ศิริขันธ์
ผู้ช่วยครู
สอนวิชาการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายนฤดล วาดเมือง
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สอนรายวิชานาฏศิลป์
Click ดูประวัติ
นางสาวอินทราวุธ เสนามนตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานธุรการ

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
12 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระภาษาไทย
15 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
17 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระศิลปะ
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
20 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 : พนักงานจ้างทั่วไป
24 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
25 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
27 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป