[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 56 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สื่อการสอนครู


     

@ นำเสนอผลการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓       

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสุวพัชร อุปพงศ์
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอนรายวิชาฟิสิกส์/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสาวกรรณิการ์ อุปพงษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวศศิภัสสร ทะวงค์ษา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางวารุณี บุรีมาต
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอนรายวิชาเคมี
Click ดูประวัติ
ดร.ประครอง เปลี่ยนเอก
ครู วิทยฐานะครูเชียวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสุดใจ วงศ์ศิริ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นางณัฐฌา พันธุ์สุวรรณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางเยาวเรศ ใจอ่อน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวจิรัฐา โนยราษฎร์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สอนรายวิชาแนะแนว
Click ดูประวัติ
นางพรทิพย์ พลไชย
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางศศินันท์ ไชยพิมพ์
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นายรังสรรค์ ผักไหม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายพิศาล โมรา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวอรอนงค์ อุตรศาสตร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวขวัญตา พิษสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานธุรการ
นายชัยมีณา โคตวิชัย
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สอนรายวิชาภาษาไทย

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
12 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระภาษาไทย
15 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
17 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระศิลปะ
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
20 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 : พนักงานจ้างทั่วไป
24 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
25 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
27 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป