[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 56 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สื่อการสอนครู


     

@ นำเสนอผลการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓       

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 
  
ประวัติของโรงเรียน  
 

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
    โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑   โดยแยกจากโรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา”  ได้รับอาคารจากศาล  มอบให้เทศบาลและได้ดัดแปลงอาคารศาลเป็นห้องเรียน มีนักเรียนตั้งแต่ ป.๕–๗ จำนวนทั้งหมด ๖ ห้องเรียน ขณะนั้นมีนายสันต์  ไชยมาศ  เป็นครูใหญ่   มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๘.๗  ไร่  
    ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ ได้อาคารเรียน “รัฐอุปภัมภ์๑”  มีห้องเรียนจำนวน ๑๐ ห้องมีจำนวนนักเรียน ๓๕๐ คน   มีนายศิริศักดิ์  เซียสกุล เป็นครูใหญ่พุทธศักราช ๒๕๑๙ เปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้อง  มีครูจำนวน ๒๓ คนและมีนักเรียนจำนวน ๓๘๔ คน
พุทธศักราช ๒๕๒๖ กรมการปกครองได้อนุมัติสร้างอาคารเรียน “รัฐอุปภัมภ์ ๒” ได้รับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
พุทธศักราช ๒๕๒๙ นายศิริศักดิ์  เซียสกุล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนเทศบาล๑  มีนายธวัช พรหมดี  ได้มาดำรงตำแหน่งแทน พุทธศักราช ๒๕๓๖ นายธวัช  พรหมดี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเทศบาล ๔ จึงได้นายวิโรจน์  แก้วคำแจ้ง  มาดำรงตำแหน่งแทน
     พุทธศักราช ๒๕๓๖จังหวัดสกลนคร ได้สร้างประติมากรรมหน้าโรงเรียนทำให้มีพื้นที่ของโรงเรียนเหลือเพียง  ๕ ไร่ พุทธศักราช ๒๕๔๑ นายธวัช  พรหมดี  ได้กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนเทศบาล ๓ อีกครั้ง  และได้ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ เทศบาลมีคำสั่งให้  นายสันติ  ศิริขันธ์  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่เรื่อยมา
เมื่อวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เทศบาลเมืองสกลนคร  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นางวรรณเลิศ   อุปพงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒  “เชิงชุมอนุชนวิทยา” มาดำรงตำแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เทศบาลเมืองสกลนครได้แต่งตั้งให้  นางวรรณเลิศ   อุปพงษ์   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” และได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ เทศบาลเมืองสกลนคร  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสันติ   ศิริขันธ์   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เทศบาลนครสกลนคร ได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน  จากเดิม  โดยให้โรงเรียนเทศบาล ๓“ยุติธรรมวิทยา”  เปิดทำการสอนและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการนำของนายชาตรี  คำกรฤาชา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓“ยุติธรรมวิทยา” เปิดทำการสอนและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
     วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕  เทศบาลนครสกลนคร มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายชาตรี  คำกรฤาชา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ คน  คือ นางรัตนาภรณ์  แน่นอุดร และนายอัครพงศ์  ภูติยา
     วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เทศบาลนครสกลนคร มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายอัครพงศ์  ภูติยา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน ๒  คน  คือ  นางรัตนาภรณ์  แน่นอุดร และนายขวัญชาติ ศรีหารักษา 
      เมื่อตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙  นายขวัญชาติ ศรีหารักษา  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” และนายธีระนัน  พิรุณสุนทร ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแทน
      วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เทศบาลนครสกลนคร  มีคำสั่งให้นางสาว
ณัฐวิณีย์  สารทอง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” มาช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓“ยุติธรรมวิทยา”
       เมื่อวันที ๑ ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๒ นางสาวณัฐวิณีย์  สารทอง  มีคำสั่งให้ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนเทศบาล ๔ “รัฐประชานุเคราะห์” และกลับคืนสู่ต้นสังกัดเดิม เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓“ยุติธรรมวิทยา” พุทธศักราช ๒๕๖๓
       วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เทศบาลนครสกลนคร  มีคำสั่งให้นายอัครพงศ์  ภูติยา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓“ยุติธรรมวิทยา” ไปช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” และนายวิทยา  อำพล  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล” มาช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓“ยุติธรรมวิทยา” แทน
       วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓  เทศบาลนครสกลนคร  มีคำสั่งให้นายวิทยา 
อำพล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล” ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓“ยุติธรรมวิทยา”
       ปัจจุบันจากการบริหารงานของนายวิทยา  อำพล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ คน คือ นายธีระนัน  พิรุณสุนทร มีครูจำนวน ๔๘ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๗ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๕ คน บุคลากรสนับสนุนการสอน ๒ คน  รวมทั้งสิ้น ๖๔ คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๘๘๒ คน
       โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 คำขวัญโรงเรียน “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม”  สีประจำ โรงเรียน คือ “น้ำเงิน – แดง” อักษรย่อของโรงเรียน “ม.ท.สน.๓.” ต้นไม้ประจำโรงเรียน “อินทนิลน้ำ”

คำขวัญ
เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม
Study well / PlaynLotably / Act marally / Lead soiety

วิสัยทัศน์
โรงเรียนได้มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
โยคาเว ชายเต ภูริ ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน
Practice makes wisdom

ปณิธานโรงเรียน
สร้างคนเก่ง คนดี สู่สังคมโลก
To create excellent and good men to gobal society

คติพจน์
ลูก ท.3 ยิ้มงาม  ถามไถ่ ไหว้สวย ช่วยเหลือ
Smiling, Caring, Respectful, and Helpful