[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 56 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สื่อการสอนครู


     

@ นำเสนอผลการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓       

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับแนวคิดความผูกพันต่อองค์กร ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา

เจ้าของผลงาน : นายวิทยา อำพล
อังคาร ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 812    จำนวนการดาวน์โหลด : 246 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพและความ
ต้องการจำเป็นสำหรับการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) สร้างและ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 4) ประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การดำเนินการแบ่งเป็น 4 ระยะ
โดยระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพและความต้องการจำเป็นสำหรับการพัฒนาครู ระยะที่ 2
เป็นสร้างและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ระยะที่ 3 เป็นการศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครู ที่นำไปทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริง และระยะที่ 4 เป็นระยะของการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ ดำเนินการวิจัยใน
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมสนทนากลุ่ม
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาครู เป็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน
9 คน ผู้บริหาร จำนวน 2 คน กลุ่มเป้าหมายสำหรับการทดลองใช้และตรวจสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการพัฒนาครู เป็นครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 23 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 288 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยระยะที่ 1 คือ 1) แบบ
วิเคราะห์เอกสาร 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ และความต้องการจำเป็นของครูด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 ใช้แบบตรวจสอบร่างรูปแบบ และคู่มือการใช้
รูปแบบการพัฒนาครู และแบบตรวจสอบเครื่องมือประเมิน ระยะที่ 3 เป็นระยะของการทดลองใช้
รูปแบบการพัฒนาครู เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของ
ครูผู้สอน เรื่อง กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นครู เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3) แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 4) แบบบันทึกกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) 5) แบบบันทึกการ
สะท้อนผลเพื่อพัฒนา (After Action Review : AAR) และระยะที่ 4 เป็นการประเมินผลและ
ปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับแนวคิดความผูกพันต่อองค์กร ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา 20/เม.ย./2564
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง โดยใช้รูปแบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3/มี.ค./2564
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุมประชานุกูล” 23/ส.ค./2563
      การเสริมสร้างความสามารถในแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนว ระดับและแนวดิ่งของเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26/ก.ย./2562