ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ อุ่นบุญเรือง
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป