ชื่อ - นามสกุล :นายนฤดล วาดเมือง
ตำแหน่ง :บุคลากรสนับสนุนการสอน
หน้าที่หลัก :สอนรายวิชานาฏศิลป์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :