ชื่อ - นามสกุล :นายวรรณพงษ์ มีชัย
ตำแหน่ง :บุคลากรสนับสนุนการสอน
หน้าที่หลัก :สอนรายวิชาดนตรีไทย-สากล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :