ชื่อ - นามสกุล :นางสุดารัตน์ พบจันอัด
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยครู
หน้าที่หลัก :สอนวิชาการงานอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :