ชื่อ - นามสกุล :นางนิภา พรหมเทศ
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :