ชื่อ - นามสกุล :นางศุภอักษร คูณอาจ
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :