ชื่อ - นามสกุล :นางสุวพร พาวินิจ
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :