โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://2020.mtb3.ac.th/ Sat, 17 Oct 2020 20:45:34 ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องทองน้อยไปสักการะที่วัดพระธาตุ​เชิง​ชุมวรวิหาร http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=176 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1602942334.jpg

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องทองน้อยไปสักการะที่ว 1602942334 งานกฐินเทศบาลนครสกลนคร ทอดถวาย ณ วัดสว่างเต็กสมบูรณ์ http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=175 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1602649256.jpg

วันที่ ๑๐-๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ร่วมงานกฐินเทศบาลนครสกลนคร ทอดถวาย ณ วัดสว่างเต็กสมบูรณ์

1602649256
กิจกรรมติดดอกผึ้ง ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=174 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1601269192.jpg

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร จัดกิจกรรมติดดอกผึ้ง ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉล 1601269192 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทสบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=173 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1601268728.jpg

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทสบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 1601268728 การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2563 ระดับมัธยมศึกษา โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=172 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1600579310.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2563 ระดับมัธยมศึกษา โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกล 1600579310 พิธีมอบเกียรติบัตร "ครูดีของแผ่นดิน" ในมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=171 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1600579055.jpg

พิธีมอบเกียรติบัตร "ครูดีของแผ่นดิน" ในมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

1600579055
เปิดชั้นเรียน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะ PISA โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สสวท. http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=170 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1600578923.jpg

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ครูกัลยกร อุปพงษ์ ครูขนิษฐา  ศรีมงคล และครูพิศาล โมรา เปิดชั้นเรียน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะ  PISA โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1600578923 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน รูปแบบ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ระดับภาค http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=169 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1600578817.jpg

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ทีมงาน TFE. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน รูปแบบ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ระดับภาค และการนำเสนอโมเดลหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น 1600578817 ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2563 ณ ห้องประชุมอินทนิลน้ำ http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=168 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//images/icon/Apps.png

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  ห้องประชุมอินทนิลน้ำ

1600578635
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทางเลือก ปี ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=167 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1600578263.jpg

วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทางเลือก ปี ๒๕๖๓  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

1600578263