[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 56 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
สื่อการสอนครู


     

@ นำเสนอผลการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓       

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 
ผลงานนักเรียน

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุมประชานุกูล”

เจ้าของผลงาน : นายวิทยา อำพล
อาทิตย์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 588    จำนวนการดาวน์โหลด : 280 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท
(Context: C) ของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
พัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุมประชานุกูล” 2) เพื่อประเมิน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input: I) ที่ใช้ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุม
ประชานุกูล” 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process: P) ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุมประชานุกูล” 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product: P) ของโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุมประชานุกูล” 5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบ (Impact: I)
ของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุมประชานุกูล” กลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น
323 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จ านวน 28 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15
คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) นักเรียน ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 2 จำนวน
140 คน กำหนดจากตารางขนาดของกลุ่ม ของเครจซี่ และมอรแกน (Robert V. Krejcie and
Earyle W. Morgan) แล้วจึงสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และทำการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simpie Random Sampling) และผู้ปกครอง จ านวน 140 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน
8 ฉบับ และแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับแนวคิดความผูกพันต่อองค์กร ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา 20/เม.ย./2564
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง โดยใช้รูปแบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3/มี.ค./2564
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุมประชานุกูล” 23/ส.ค./2563
      การเสริมสร้างความสามารถในแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนว ระดับและแนวดิ่งของเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26/ก.ย./2562